FAQ

1.Kako se prijaviti na natječaj za dodjelu državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa?

Za prijavu je potrebno ispuniti elektronički obrazac koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva na adresi: https://drzavnestipendije.mzo.hr. Student obrascu pristupa uz pomoć AAI korisničkoga računa (klikom na „Prijava“ u gornjem desnom kutu). Prijave su moguće tek nakon raspisivanja javnog natječaja koji će biti objavljen najkasnije do 15. listopada tekuće godine za akademsku godinu.

 

2. Što je to AAI korisnički račun i gdje ga mogu dobiti?

AAI korisnički račun predstavlja elektronički identitet koji dodjeljuje administrator elektroničkog imenika visokog učilišta na kojem student studira. Sve upite o AAI korisničkim računima rješavaju AAI koordinatori na visokom učilištu na kojem student studira.

 

3. Mogu li studenti koji su upisali prvu godinu preddiplomskog studija sudjelovati u natječaju za državnu stipendiju?

Studenti prve godine preddiplomskog studija mogu se prijaviti na natječaj ako zadovoljavaju opće i posebne uvjete natječaja.

 

4. Vrijedi li moja stipendija na koju sam ostvario pravo prošle godine i za ovu akademsku godinu ili se moram iznova javljati na natječaj?

Pravo na državnu stipendiju ne prenosi se na novu akademsku godinu već je potrebno iznova se prijaviti na natječaj.

 

5. U slučaju elektroničke prijave je li potrebno vlastoručno potpisati obrazac?

U slučaju elektroničke prijave nije potrebno vlastoručno potpisati obrazac.

 

6. Ove godine upisao/upisala sam diplomski studij te mi broj ECTS bodova iznosi 0. Što napraviti?

Ako ste u ovoj godini upisali prvu godinu novog studijskog programa, bez obzira na to radi li se o prvoj ili drugoj razini studija, odnosno preddiplomskom ili diplomskom studiju, ECTS bodovi stečeni u prethodnoj akademskoj godini imaju vrijednost (0) tako da možete slobodno nastaviti dalje ispunjavati elektronički obrazac.

 

7. Mogu li se prijaviti na natječaj za državnu stipendiju ako trenutno primam neku drugu stipendiju?

Student/studentica se može prijaviti na natječaj ako u trenutku prijave prima i drugu stipendiju. Međutim, za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

 

8. Što su stipendije iz javnih izvora?

Stipendijom se smatra mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa studenta. Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva državnoga proračuna koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću te sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija i fondova Europske unije.

 

9. Jesam li dužan/dužna obavijestiti Ministarstvo ako mi je dodijeljena državna stipendija, a u međuvremenu diplomiram, upišem mirovanje studija ili se ispišem s visokog učilišta?

Da. Studenti se prihvaćanjem uvjeta stipendiranja obvezuju pisanim putem (na e-adresu drzavne-stipendije@mzo.hr) izvijestiti Ministarstvo o promijenjenim okolnostima koje utječu na primjenu odredaba Pravilnika i to u roku od 15 dana.

 

10. Je li potrebno vraćati stipendiju ako u tekućoj akademskoj godinu za koju sam ostvario pravo na stipendiju, ostvarim drugu stipendiju iz javnih izvora?

Ako tokom akademske godine za koju primate državnu stipendiju ostvarite pravo na drugu stipendiju (iz javnih izvora), morate vratiti državnu stipendiju (do tada uplaćene rate stipendije). Javite se na drzavne-stipendije@mzo.hr kako bismo Vam dostavili upute za povrat stipendije.

 

11. Je li potrebno vraćati stipendiju ako upišem mirovanje u tekućoj akademskoj godinu za koju sam ostvario pravo na stipendiju?

Ako tokom akademske godine za koju primate državnu stipendiju upišete mirovanje, potrebno je javiti se na drzavne-stipendije@mzo.hr kako bi Vam se obustavila daljnja isplata državne stipendije. Nije potrebno vraćati do tada uplaćene rate stipendije.

 

12. Je li potrebno vraćati stipendiju ako student/studentica ne uspije položiti sve ispite u ovoj akademskoj godini ili ako se ispiše s visokog učilišta?

Stipendiju nije potrebno vraćati.

 

13. Prošlu akademsku godinu sam ponavljao/ponavljala. Ovu akademsku godinu upisao/upisala sam kao redovni student/studentica. Imam li se pravo prijaviti na natječaj za dodjelu državne stipendije?

Ako imate stečenih minimalno 45 ECTS bodova na prethodnoj godini studija te ako ukupan broj ECTS bodova podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina nije manji od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu, možete se natjecati za dodjelu državne stipendije.

 

14. Da li potrebno slati originalne dokumente ili je dovoljno poslati preslike dokumenata?

Ako je uz prijavu potrebno poslati dodatne dokumente dovoljno je dostaviti preslike dokumenata.

 

15. Koliki je iznos stipendije i kada je isplata?

Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata od 1.200,00 kn do 15. dana u mjesecu.

 

16. Pri popunjavanju prijave za stipendiju u tablici koja se odnosi na izjavu o članovima kućanstva podaci u polju za iznos prihoda po članu kućanstva ostali su prazni. Što napraviti?

Podatke o prihodima kućanstva obitelji Ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzet će naknadno putem OIB-a iz evidencije nadležne porezne uprave. Nastavite popunjavati obrazac.

 

17. Što se podrazumijeva pod pojmom zajedničko kućanstvo?

Zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenom prostoru s jedinstvenim režijskim troškovima, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba.

 

18. Što je potrebno učiniti ako članovi kućanstva studenta nemaju OIB?

Ako članovi kućanstva nemaju OIB potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu (kod javnog bilježnika) da članovi obitelji nemaju OIB.

 

19. Broj ECTS bodova nije točan pri prijavi na državnu stipendiju. Što napraviti?

Podatke o studiju (ECTS bodove) unosi i može izmijeniti i ažurirati isključivo Vaše matično visoko učilište, stoga molimo studente da obrate nadležnim osobama na matičnom visokom učilištu.

 

20. Za koju se kategoriju može natjecati studenti koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja?

Ako ne zadovoljavate uvjete natječaja upućujemo Vas na portal www.stipendije.info posvećen stipendijama koje su dostupne hrvatskim građanima za studij u Hrvatskoj i u inozemstvu.

 

21. Da li je dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata isto što i dijete mirnodopskog vojnog invalida?

Nije. Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata obuhvaćeni su zakonom koji regulira prava hrvatskih branitelja dok su mirnodopskih vojni i civilni invalidi rata obuhvaćeni Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

 

22. Primam stipendiju za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata. Mogu li istovremeno primati i stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa?

Možete. Studenti koji studiraju na visokom učilištu u inozemstvu na istoj razini studija mogu primati stipendiju za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata uz državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa.

 

23. Mogu li dobiti potvrdu/ugovor o zaprimanju državne stipendije?

Potvrdu o zaprimanju državne stipendije možete zatražiti putem elektroničke pošte drzavne-stipendije@mzo.hr. U e-poruci potrebno je naznačiti svrhu izdavanja potvrde. Potvrda o primanju državne stipendije će Vam biti dostavljena na e-adresu u pdf. formatu.

 

24. Ulazi li zarada preko studentskog servisa kao dio ukupnog prihoda u kućanstvu prilikom ostvarivanja prava na državnu socio-ekonomsku stipendiju? 

Kao student imate pravo na 60.600,00 kuna godišnje. Neoporezivi dio studentskih primanja ne ulazi u izračun mjesečnih prihoda po članu obitelji. Ukoliko zaradite više od navedenog iznosa, dolazi do oporezivanja te oporezivi dio ulazi u izračun mjesečnih prihoda po članu obitelji.

 

25. Je li uz primanje stipendije dozvoljen rad preko studentskog servisa? 

Rad preko studentskog centra ne utječe na dobivanje državne stipendije.

 

26. Hrvatski sam državljanin, ali studiram u stranoj zemlji. Imam li pravo na državnu stipendiju RH?

Ne. Jedan od uvjeta za dodjelu državne stipendije je da imate status redovitog studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj.

Skip to content