Prijava u P kategoriji

Prijave za P kategoriju stipendija

 

1. Preuzimanje Obrasca P (za studente poslijediplomskih sveučilišnih studija) za prijavu stipendije. Obrazac preuzmite ovdje: Obrazac P – Prijava za dodjelu državnih stipendija za studente s invaliditetom i studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za akademsku godinu 2017.-2018

 

2. Student ispisuje, ispunjava i potpisuje obrazac;

 

3. Visoko učilište na kojem student studira prijavu ovjerava žigom i potpisom nadležne osobe;

 

4. Prijavi se prilaže cjelokupna propisana dokumentacija;

1. Slanje ispisane i ovjerene prijave s propisanom dokumentacijom, isključivo poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za državnu stipendiju“.

 

Prijava za P kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon što je Ministarstvu poštom poslan ispisan, vlastoručno potpisan i žigom visokog učilišta ovjeren i potpisan od nadležne osobe obrazac za prijavu, uključujući popratnu dokumentaciju.

Skip to content